Warunki i Zasady korzystania z serwisu (strony internetowej)  testynaojcostwo.eu

 

§ 1.

Informacje podstawowe

1. Właścicielem serwisu (strony internetowej) testynaojcostwo.eu ,zwanego dalej Serwisem  oraz administratorem danych osobowych, jest firma DNASHOP z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jowisza 16 , 44-117 Gliwice NIP: 6262802583, zwana dalej Firmą lub zamiennie Administratorem. 

2.Korzystać z Serwisu może każda osoba fizyczna lub prawna zwana dalej Użytkownikiem. 

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią poniższych zasad korzystania z Serwisu zwanych dalej Regulaminem. Korzystając z Serwisu Użytkownik tym samym potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i ją akceptuje.

4. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem między innymi określa zasady: 

a) świadczenia przez Firmę usług drogą elektroniczną, oraz stanowi Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); 

b) dokonywania, przez Firmę, sprzedaży na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); 

c) przetwarzania przez Administratora, danych osobowych w rozumieniu:

– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), oraz

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO"

5. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług i wykonania usługi strony uznają za wiążące oświadczenia woli oraz ustalenia pomiędzy stronami, dokonane za pomocą środków komunikacji elektronicznej  (w tym email i  telefonicznej). 

§ 2.

Usługi świadczone z wykorzystaniem drogi elektronicznej

1. Użytkownik może korzystać z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:  

– zakup usługi pośrednictwa w przeprowadzeniu testów DNA w współpracujących z Firmą laboratoriach . 

– zadawać pytania dotyczące testów DNA za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu. 

§ 3.

Sprzedaż usług i towarów dokonywana na odległość

1. Sprzedaż usług prowadzona jest przez Firmę na odległość. Cena usługi podana jest w walucie polskiej w kwocie brutto (zawiera kwotę VAT).

2. Zamówienie usługi pośrednictwa w przeprowadzeniu testów DNA zwane dalej Zamówieniem, przyjmowane jest przez Serwis za pośrednictwem: 

– udostępnionego przez Serwis formularza zamówienia 

– telefonicznie, 

– mailowo, 

– serwisu Allegro. 

3.W celu realizacji Zamówienia przez Firmę konieczne jest spełnienie wszystkich poniższych warunków: 

a) podanie przez osobę składającą Zamówienie zwanej dalej Zleceniodawcą, następujących danych: 

– Imię i Nazwisko, 

– Adres pocztowy do wysyłki , 

– Dane kontaktowe: numeru telefonu i adres e-mail. 

b) w przypadku gdy Zleceniodawca nie zamawia zestawu do pobrania materiału DNA (bo posiada już taki zestaw) i chce zamówić tylko sam test DNA , podaje jedynie następujące dane:

– Imię i Nazwisko, 

– Dane kontaktowe: numeru telefonu i adres e-mail. 

c) dokonanie zapłaty za Zamówienie poprzez użycie formy płatności dostępnej w formularzu zamówienia 

4. Po złożeniu Zamówienia, na adres mailowy podany przez Zleceniodawcę w Zamówieniu, Firma wysyła potwierdzenie złożenia Zamówienia w celu weryfikacji danych wpisanych przez Zleceniodawcę.

5. W przypadku błędnych danych podanych przez Zleceniodawcę w Zamówieniu , Firma nie ponosi za te błędy odpowiedzialności.  

6. W przypadku zakupu zestawu do samodzielnego pobrania materiału DNA, wysyłany on jest Pocztą Polską listem priorytetowym poleconym lub zwykłym. 

7. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Zleceniodawca samodzielnie dokonuje pobrania materiału genetycznego , zgodnie z instrukcją dostępną w Serwisie oraz wysyła go na własny koszt na wskazany adres współpracującego z Firmą oddziału Laboratorium Genetycznego w Wielkiej Brytanii , w którym przeprowadzane jest badanie DNA .

8. Dostarczenie wyników przeprowadzonych badań DNA odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na podany przez Zleceniodawcę w Zamówieniu adres e-mail.

9. Czas wysyłki  zestawu do samodzielnego pobrania materiału DNA wynosi 2 dni robocze. Natomiast czas wykonania testu DNA wynosi od 3 do 6 dni roboczych.

10. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zestawu do samodzielnego pobrania materiału bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, pod warunkiem dokonania na swój koszt zwrotu nieużywanego i nieuszkodzonego zestawu. Odstąpienie od umowy jest skuteczne po wysłaniu przez Zleceniodawcę drogą mailową do Firmy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

11.W przypadku gdy Zleceniodawca nie zamówił w Serwisie zestawu do samodzielnego pobrania materiału DNA a jedynie samą usługę , Zleceniodawca może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty opłacenia  Zamówienia , bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, pod warunkiem że nie wysłał jeszcze materiału DNA do współpracującego z Firmą oddziału Laboratorium Genetycznego w Wielkiej Brytanii. Odstąpienie od umowy jest skuteczne po wysłaniu przez Zleceniodawcę drogą mailową do Firmy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

12. Zleceniodawca otrzymuje zwrot pieniędzy za wcześniej opłacone Zamówienie w ciągu 14 dni od otrzymania przez Firmę jego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na rachunek bankowy podany przez Zleceniodawcę. 

§ 4.

Ograniczenia odpowiedzialności Administratora Serwisu

 1.Podstawą odpowiedzialności Administratora jest jedynie Regulamin Serwisu oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 

2.Administrator nie bierze odpowiedzialności za: 

– Sposób w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu, 

Błędy techniczne które mogą się pojawić w działaniu Serwisu, 

– Szkody spowodowane zagrożeniami występującymi w internecie, min.: włamaniami  do systemów informatycznych, atakami osób trzecich na Serwis, zainfekowaniem wirusami.